top of page

Algemene voorwaarden Emmelocked – Escape room 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot de escape rooms en/of (groep) arrangementen bij Emmelocked Escape Room te Emmeloord, hierna te noemen Emmelocked.  
 
Artikel 1 -  Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  
▪ Emmelocked: de organisatie en bedrijf gevestigd te Emmeloord (KVK nummer 68706588, handelsnaam Emmelocked, SBI 93299).  ▪ Medewerkers: personeelsleden in dienst van Emmelocked met inbegrip van hulppersonen, die niet in dienst zijn van Emmelocked maar wel dienst doen in het arrangement.  ▪ Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Emmelocked. Ook wel de contact persoon of bevoegde vertegenwoordiger van de organisatie of het bedrijf  ▪ Spelers: de wederpartij van Emmelocked, waarvoor Emmelocked de escape room en/of arrangementen beschikbaar stelt, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf of als privé persoon. Dan wel alle deelnemers aan de georganiseerde activiteiten van Emmelocked.  ▪ Handbagage: zaken die een speler als gemakkelijk mee te voeren en gering van omvang, draagbaar bij zich heeft, alsmede voorwerpen die door Emmelocked als handbagage worden toegelaten.  ▪ Arrangement: het arrangement of escape room die aan de speler is aangeboden.   ▪ Boeken: staat gelijk aan het reserveren van een arrangement, escape room.  ▪ Opdrachtdatum: de datum op welke het arrangement, evenement of de escape room is geboekt door de opdrachtgever en/of speler.  
Artikel 2 – Algemeen 
▪ Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Emmelocked aangaat met een speler / opdrachtgever.  ▪ De algemene voorwaarden van de losstaande activiteiten uit de arrangementenzijn altijd van toepassing naast de algemene voorwaarden die gelden voor Emmelocked. ▪ Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever en/of speler een reservering plaatst via de website of mondeling (ook telefonisch) aan (de medewerkers) van Emmelocked en heeft laten weten definitief te willen boeken. Hierdoor gaat de opdrachtgever een (mondelinge) overeenkomst aan. Daarnaast komt er een overeenkomst tot stand indien de opdrachtgever een email stuurt naar Emmelocked waarin hij/zij aangeeft definitief te willen boeken.   ▪ Degene die namens of ten behoeve van een groep de overeenkomst aangaat (de opdrachtgever) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomt voortvloeien. ▪ Een optie of vrijblijvende offerte of boeking is tot 14 dagen na uitgifte geldig. Wordt de boeking niet definitief gemaakt vervallen de opties en bestaat de kans dat het arrangement niet meer mogelijk is op de gewenste dag of tijdstip.  
 

 
Artikel 3 – Uitvoering 
▪ Emmelocked zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren ▪ De opdrachtgever en/of speler zorgt voor alle gegevens, waarvan Emmelocked aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Emmelocked worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Emmelocked zijn verstrekt, heeft Emmelocked het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  ▪ Emmelocked is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Emmelocked is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Emmelocked kenbaar behoorde te zijn.  ▪ De opdrachtgever/speler vrijwaart Emmelocked voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever/speler toerekenbaar is 
 
Artikel 4 – Overmacht 
▪ Indien Emmelocked door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de opdrachtgever/speler kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Een tekortkoming kan Emmelocked niet worden aangerekend wanneer deze niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.  ▪ In geval van overmacht heeft de opdrachtgever/speler geen recht op enige schadevergoeding. Indien een tekortkoming Emmelocked niet kan worden toegerekend, maar hij in verband met deze tekortkoming een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft de opdrachtgever/ speler met toepassing van de regels betreffende ongerechtvaardigde verrijking recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van dit voorstel.  
 
Artikel 5 – Betaling 
▪ Na akkoord van de overeenkomst ontvangt u de factuur, betalingsgegevens. Het bedrag dient voor aanvang van de overeengekomen opdrachtdatum voldaan te zijn via ideal of over te maken per bank ▪ Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, bestaat het risico dat Emmelocked de escape room en/of de arrangementen open stelt voor andere opdrachtgevers. Emmelocked hoeft de opdrachtgever hierover niet op de hoogte te stellen.  ▪ Alle kosten die Emmelocked moet maken met betrekking tot de invordering van het door de wederpartij verschuldigde bedrag, zijn voor rekening van de wederpartij..  ▪ De prijzen van arrangementen / evenementen zijn onder voorbehoud.  ▪ Uitvoering op grond van overeenkomst geschiedt op grond van tarieven, zoals die zijn vastgesteld door Emmelocked en tevoren aan de opdrachtgever/ speler bekend zijn gemaakt. 
 
Artikel 6 – Wijzigingen ▪ Tot 5 dagen vooraf de boeking van het arrangement of evenement zijn er geen kosten verbonden aan wijzigingen in het arrangement of evenement  (wijziging personen e.d.) ▪ In het geval een extra persoon wordt toegevoegd aan de reservering, wordt het verschil in prijs berekend en vooraf aanvang betaald.  ▪ Wijzigingen in het programma en/of prijs kunnen alleen in overleg. Financiële consequenties hiervan worden in rekening gebracht 
Artikel 7 – Annuleringen 
▪ Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, worden per reservering de volgende kosten in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen: - Annulering > 5 dagen voor opdrachtdatum 0 euro per kamer - Annulering < 5 dagen voor opdrachtdatum 75 euro per kamer ▪ Annuleringen dienen schriftelijk per mail of per post gedateerd te gebeuren ▪ Vermindering van het aantal deelnemers kan op de dag zelf aan ons worden doorgegeven. Bij vermindering van het aantal personen heeft Emmelocked het recht de prijs per persoon aan te passen.  ▪ Een annuleringsverzekering dient men zelf bij de eigen verzekeraar af te sluiten ▪ In het geval van no show kan de reservering worden verplaatst tegen een vergoeding van €70,- per tijdslot. 
Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
▪ Deelname aan de escape rooms, arrangementen of evenementen geschiedt op eigen risico. Emmelocked escape room aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van ongeval, verlies, diefstal veroorzaakt aan de opdrachtgever/ spelers tijdens het spelen van de kamers, deelname aan de arrangementen of evenementen. Emmelocked is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade ten gevolge van de boeking, arrangement of evenement, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  ▪ Het is voor Emmelocked niet mogelijk enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor schade of letsel, berokkend aan de opdrachtgever/spelers aan een door Emmelocked georganiseerd arrangement, ongeacht de oorzaak van de schade of dit letsel.  ▪ Evenmin is zij aansprakelijk voor verlies van eigendommen, geld inbegrepen. ▪ Emmelocked aanvaart geen aansprakelijkheid voor de door de spelers reeds gemaakte kosten als premies voor verzekeringen etc. indien een reservering niet kan doorgaan.  ▪ Indien Emmelocked ten gevolge van overmacht (in brede zin) geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, zal Emmelocked er ondanks de situatie alles aan doen om er toch een succesvol evenement of arrangement van te maken.  ▪ Indien de opdrachtgever/ speler op de dag van de boeking te laat komt zal dit consequenties hebben; onderdelen van het programma kunnen komen te vervallen of een verplaatsing van de boeking is noodzakelijk als andere opdrachtgevers/ spelers in het geding komen door het later starten.  ▪ Verlies en/of schade die ontstaat door het gebruik van de opdrachtgever/spelers aan materialen van Emmelocked of materialen van deerden zullen aan de opdrachtgever / pslers in rekening worden gebracht.  

 
 
Artikel 9 – Beëindiging overeenkomst 
 
▪ 9.1 De medewerkers van Emmelocked kan het voortzetten van het spel, arrangement of evenement onmiddellijk staken en aldus de overeenkomst beëindigen, indien de spelers/ opdrachtgever dusdanige hinder veroorzaakt dat in alle redelijkheid niet van de medewerker de spelers/opdrachtgever gelasten de kamer, arrangement, evenement onmiddellijk te verlaten. ▪ De medeweker alsmede Emmelocked is in een geval zoals in het punt hierboven genoemd (9.1) niet gehouden de opdrachtgever/spelers enige schade te vergoeden.  ▪ Bij voortijdige beëindiging is de opdrachtgever/speler de voor de toegang betaalde prijs, c.q. de gehele voor een arrangement betaalde prijs verschuldigd aan Emmelocked  
Artikel 10 – Gevonden voorwerpen 
Met betrekking tot gevonden voorwerpen geldt, met inachtneming van de algemene wettelijke bepalingen ten aanzien van de aangifte- en meldingsplicht en het in bewaring geven en nemen, het volgende: 
▪ Opdrachtgever/ speler is verplicht zo spoedig mogelijk bij de medewerker van Emmelocked mededeling te doen van een door hem gevonden voorwerp of geldsom. Medewerker is bevoegd tegen afgifte van bewijs een aldus gevonden voorwerp of geldsom in bewaring aan te nemen. Indien de vinder het gevonden voorwerp of geldsom onder zich houdt, is hij verplicht al datgene te doen wat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd om de eigenaar of verliezer  te vinden.  ▪ Medewerker is bevoegd een gevonden of door een ander gevonden voorwerp en aan hem/haar afgegeven voorwerp na 3 maanden eigendom wordt van Emmelocked Escape Room. ▪ Medewerker kan voor de behandeling van een verzoek met betrekking tot een verloren voorwerp of geldsom administratie of verzendkosten in rekening te brengen. 
Artikel 11 – Privacy 
Na het verkrijgen van informatie bij Emmelocked Emmeloord bent u automatisch opgenomen in het adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante aanbieden van onze diensten. Indien u geen prijs stelt op dergelijke informatie,, laat het dan per mail weten.  
 
Artikel 12 – Klachten en geschillen 
▪ Klachten over de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de medewerker binnen 4 weken nadat de opdrachtgever/speler gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever/speler zijn rechten terzake verliest.  ▪ De medewerker spant zich in om, mede ter voorkoming van geschillen, bij klachten van de opdrachtgever/ speler deze serieus en in redelijkheid naar genoegen van de opdrachtgever/speler af te handelen.  
 
Artikel 13 – Overige voorwaarden 
▪ De opdrachtgever/speler worden niet toegelaten indien zij drank of drugs genuttigd hebben of bij het vermoeden hiervan om de veiligheid van de opdrachtgever/speler en de andere aanwezigen in het pand te waarborgen. ▪ Medewerker is ten alle tijden gerechtigd om een opdrachtgever of speler te weigeren om het pand te betreden of het spel te betreden. ▪ De kamer van Emmelocked is niet toegankelijk voor minder validen, de ontvangstruimte wel. ▪ In Emmelocked wordt er gebruik gemaakt van natuurlijke producten, waarbij eventueel allergie kan ontstaan; steenwol, hout, stro, blad, zand, doek.  ▪ Er mag absoluut niet gerookt worden in Escape Room Emmelocked.  
 
▪ Nietigheid van één van de bepalingen of leden daarvan in deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen dan wel de overige leden onverlet. Alsdan worden de nietige bepalingen of leden daarvan vervangen door nieuwe bepalingen of leden die qua inhoud, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige bepalingen of leden overeenkomen. ▪ Alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.  ▪ De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd ▪ De algemene voorwaarden worden weergegeven op de site van Emmelocked, bij het maken van de boeking en hiervoor moet akkoord gegeven worden alvorens de boeking definitief te maken.  

Artikel 14 - Acties

▪ De opdrachtgever/speler gaat akkoord met gebruik van persoonlijke gegevens door Emmelocked om mee te doen met de actie. De gegevens mogen gebruikt worden voor promotie gebruik, uiteraard kan de opdrachtgever/speler zich hiervoor afmelden. ▪ Gebruik van de codes zijn eenmalig per actie. Is de code al gebruikt, kan de code niet nogmaals gebruikt worden ▪ Quest regels zijn van toepassing
▪ Namen voor de landkaart worden goedgekeurd door Emmelocked, mits deze netjes zijn. Emmelocked mag altijd vragen of de spelers een andere naam willen kiezen mocht deze niet gewenst en netjes zijn, de naam mag geen geweld uitlokken, niet racistisch zijn, geen scheldwoorden, geen namen van mensen die niet aanwezig zijn bij het spel. 

Emmelocked Logo zonder achtergrond-01.pn
bottom of page